اپیدیدیم

اندامی که سلول های اسپرم در آن نگهداری می شود. هر مرد دارای 1 اپیدیدیم در هر بیضه است.

Epididymis

Organ in which sperm cells are stored. A man has 1 epididymis in each testicle.