Niezdrowe zachowanie seksualne

Niezdrowe zachowanie seksualne. Zdrowe zachowanie seksualne podlega następującym zasadom: partnerzy wyrażają zgodę na odbycie stosunku i nie są do niego przymuszani, partnerzy są wobec siebie równi, stosunek płciowy jest dopasowany do okoliczności (np. odbywa się w stosownym miejscu) i wieku partnerów, a także sprawia, że czują się oni dobrze. W przypadku niezdrowych zachowań seksualnych co najmniej jeden z tych warunków nie jest spełniony.

Sexually abusive behaviour

Sexual behaviour that is not healthy. Healthy sexual behaviour complies with the following conditions: both partners give consent to it and are not coerced (forced), they are equal, sex is suited to the circumstances (for example, it happens in an appropriate place) and the age of the partners, and gives both people a good feeling. In the case of sexually abusive behaviour, one of these conditions is not met.