روان کننده

مایع لغزنده یا ژلی که روی آلت تناسلی مرد، مهبل یا مقعد مورد استفاده قرار می گیرد. روان کننده باعث دخول آسان تر به مهبل یا مقعد می شود.

Lubricant

Fluid or gel that is applied on the penis, vagina or anus. A lubricant makes penetration of the vagina or anus easier.