خودداری

نداشتن آمیزش جنسی. برخی اوقات طرفین یک رابطه به عنوان یک روش جلوگیری، حدود زمان تخمک گذاری از داشتن آمیزش جنسی خودداری می کنند. زنان تقریباً 9 روز در هر ماه قابلیت باروری دارند. خودداری یک روش طبیعی جلوگیری است اما انجام درست آن کار سختی است.

Abstinence

Not having sexual intercourse. Sometimes partners practise abstinence around the time of ovulation as a method of contraception. A woman is fertile during approximately 9 days per cycle. Abstinence is a natural method of contraception, but is hard to apply correctly.