Секрет, взет за проба

Проба, която лекарят взема с памуче или малка четка, за да открие БППП или бактериални инфекции. Секретът се изпраща в лаборатория за анализ.

Swab

A sample taken by the doctor with a small cotton swab or a small brush to detect STIs or bacterial infections. The swab is sent to a lab for analysis.