Obowiązek zachowania tajemnicy

Prawo przekazywania komuś informacji, przy jednoczesnej pewności, że osoba ta nie przekaże tych informacji nikomu innemu. Lekarz musi przestrzegać obowiązku zachowania tajemnicy.

Privacy

Right to give information to someone without this person passing on this information to someone else. A doctor has the duty of keeping confidentiality.