یائسگی

وقتی زنی دیگر هرگز خونریزی ماهانه نداشته باشد که معمولاً در حدود سن 50 سالگی روی میدهد.

Menopause

When a woman stops having menstrual periods forever, usually around the age of 50.