کیسه بیضه

قسمتی از بدن مرد: کیسه پوستی که در برگیرنده بیضه ها است.

Scrotum

Part of the male body: the "bag" of skin that contains the testicles.