ساک زدن

ساک زدن یک مرد به معنای بوسیدن، لیسیدن و مکیدن آلت تناسلی اوست. ساک زدن یک سکس دهانی است.

Blow job

Kissing, licking and sucking a penis. A blow job is oral sex.