دیلدو

یک وسیله سکسی که معمولاً به شکل آلت جنسی نعوظ شده مرد است. می توانید از دیلدو برای دخول به مهبل یا مقعد خود یا شریک تان وارد کنید.

Dildo

A sex toy, usually shaped like an erect penis. A person can use a dildo to penetrate his/her own or his/her partner's vagina or anus.