اولین بار

اولین تماس جنسی با یک شریک (پارتنر). اولین بار معمولاً به معنای اولین باری است که فرد آمیزش جنسی دارد.

First time

First sexual contact with a partner. The first time usually means the first time a person has sexual intercourse.