اولین بار

اولین تماس جنسی با یک شریک. اولین بار معمولاً به معنای اولین باری است که فردی یک آمیزش جنسی دارد.

First time

First sexual contact with a partner. The first time usually means the first time a person has sexual intercourse.