احتلام

انزال در حین خواب. انزال معمولاً در نتیجه خواب های سکسی انجام نمی شود بلکه در نتیجه آمیزش جنسی یا استمنا روی می دهد.

Wet dream

Ejaculation while asleep.