Infektoj

Transmetimi i një sëmundjeje (infeksioni) te dikush, për shembull, nëpërmjet kontaktit seksual.

To infect

To pass on a disease (infection) to someone, for example through sexual contact.