Miratoj

Të qenurit dakord, për të bërë diçka ose që dikush të bëjë diçka.

To give consent

To agree to do something or to have something done.