Morrat pubikë

Parazitë (kafshë shumë të vockla) në qimet pubike. Morrat pubikë thithin gjak. Morrat pubikë shkaktojnë shumë kruajtje dhe janë shumë ngjitës.

Pubic lice

Parasites (very tiny animals) in the pubic hair. Pubic lice suck blood. Pubic lice cause a lot of itching and are very contagious.