HIV-pozitiv

HIV pozitiv do të thotë, që një person është i infektuar me HIV. Një person me HIV pozitiv është bartës i Virusit HI.

HIV-positive

HIV-positive means that a person has HIV. An HIV-positive person is a carrier of the HIV-virus.