Vetësiguria

Mbrojtja e vetëvetes.

Assertiveness

Standing up for yourself.