Vaginoza bakteriale

Infeksionvaginë i shkaktuar nga baktere. Ekuilibri i aciditetit që mbron vaginën nga bakteret e dëmshme prishet. Simptoma kryesore është rrjedhja e një lëngu me erë të rëndë. Vaginoza bakteriale mund të kurohet me ilaçe. Ajo nuk është një infeksion seksualisht i transmetueshëm (IST).

Bacterial vaginosis

Infection in the vagina caused by bacteria. The acidity balance that protects the vagina against bad bacteria is disturbed. The main symptom is a foul-smelling fluid discharge. Bacterial vaginosis can be cured with medicines. It is not a sexually transmitted infection (STI).