Mitra

Organ në barkun e gruas, në të cilin mund të rritet një fetus.

Uterus

Organ in a woman's belly in which a foetus can grow.