Gypi i Falopit

Organ që lidhet me mitrën. Gruaja ka 2 gypa të Falopit, 1 në secilën anë të mitrës. Pas ovulacionit, 1 prej 2 gypave të Falopit e transporton vezëzën e pjekur te mitra.

Fallopian tube

Organ connected to the uterus. A woman has 2 fallopian tubes, 1 on each side of the uterus. After ovulation, 1 of the 2 fallopian tubes carries the ripe egg cell to the uterus.