Trajtimi

Kujdesi dhe/ose ndjekja nga një person i trajnuar profesionalisht. Trajtimi mund të bëhet me ose pa dhënien e ilaçeve.

Treatment

Care and/or follow-up by a professionally trained person. Treatment can be given with or without giving medicines.