Testi Pap

Një mostër e lëngut që merret nga qafa e mitrës. Mjeku kryen testin Pap me një furçë të vogël. Mjeku e dërgon mostrën në një laborator për ekzaminim. Testi Pap përdoret për të zbuluar sëmundje të tilla si kanceri i qafës së mitrës ose infeksionet seksualisht të transmetueshme (IST-të).

Smear test

A sample of fluid taken from the cervix. The doctor takes a Pap test with a small brush. The doctor sends the smear to a lab for examination. The Pap test is used to detect diseases such as cervical cancer or sexually transmitted infections (STIs).