Testi i shtatzënisë

Një test për të kontrolluar, nëse një grua është shtatzënë. Ky test përbëhet prej një shufre të vogël, i cili zhytet në pak urine. Pas kësaj, ky test tregon, nëse ju jeni shtatzënë. Mund të blini një test shtatzënie në një dyqan ilaçesh, farmaci ose supermarket. Mjeku ose gjinekologu mund të kryejnë gjithashtu një test shtatzënie duke ju marrë gjak.

Pregnancy test

A test to check if a woman is pregnant. The test often consists of a small stick which you dip into some urine. The test then shows whether or not you are pregnant. You can buy a pregnancy test at a drugstore, pharmacy or supermarket. A doctor or gynaecologist can also carry out a pregnancy test by taking blood.