Testim për HIV

Testim për të kontrolluar, nëse ju keni HIV . Pa testimin ju nuk mund të jeni të sigurt, nëse keni HIV. Ekzistojnë testime të ndryshme. Testimet matin të qenit e antitrupave dhe/ose grimcave të viruseve. Testimi jep afërsisht pas gjashtë javësh deri në tre muaj pas rrezikimit të infeksionit një rezultat të besueshëm.

HIV test

Test to check whether you have HIV. Without the test, you cannot be sure whether or not you have HIV. There are various tests. The tests measure the presence of antibodies and/or virus particles. The test gives a reliable result from about 6 weeks to 3 months after you have been at risk of infection.