Të drejtat seksuale

Të drejtat e një njeriu për të vetëpërcaktuar seksualitetin e tij. Për shembull, e drejta për të zgjedhur një partner, e drejta për të vendosur nëse do të bëjë apo jo seks, e drejta për të marrë informacion rreth seksualitetit etj.

Sexual rights

A person's rights to determine his/her own sexuality. For example: the right to choose a partner, the right to decide whether or not you want to have sex, the right to get information about sexuality, etc.