Lindja e vdekur

Lindja e vdekur ndodh, kur një fetus vdes në mitrën e nënës. Pasi fetusi të ketë vdekur, nëna mund të ketë kontraktime dhe të lindë fetusin. Ndonjëherë mjeku duhet të kryejë një operacion cezarian. Shpesh asnjë nuk e di arsyen e vdekjes së fetusit.

Stillbirth

A stillbirth occurs when a foetus dies in the mother's uterus. Once the foetus has died, the mother can have contractions and deliver. Sometimes the doctor needs to perform a caesarean section. Often no-one knows why the foetus died.