Sterilizimi

Operacioni për ta bërë jopjellor një burrë ose një grua. Mjeku pret kanalet e spermës (te burri) ose lidh gypat e Falopit (te gruaja). Sterilizimi është një metodë kontracepsioni. Sterilizimi mund të prapësohet, por kjo nderhyrje është e vështirë dhe zakonisht e pasuksesshme. Ai konsiderohet si një metodë e përhershme kontracepsioni.

Sterilization

Operation to make a man or a woman infertile. The doctor cuts the sperm ducts (in a man) or ties the fallopian tubes (in a woman). Sterilization is a method of contraception. Sterilization can be reversed, but it is difficult and mostly unsuccessful. It is considered a permanent method of contraception.