Viktima

Nje person, i cili që pëson një dëm nga dikush ose nga diçka.

Victim

Someone who suffers harm by someone or something.