Skrotumi

Pjesë e trupit të mashkullit: "qesja" prej lëkure që përmban testikujt.

Scrotum

Part of the male body: the "bag" of skin that contains the testicles.