Sifilizi

Infeksion i shkaktuar nga bakteret. Sifilizi është një infeksion seksualisht i transmetueshëm (IST). Së pari shfaqen plage në organet seksuale, në gojë ose anus, ose midis vitheve. Ajo pasohet nga një shpërthim në lëkurë në pjesën e brendshme të duarve, këmbëve dhe në shpinë. Mjeku mund ta kurojë sifilizin me injeksione antibiotikësh.

Syphilis

Infection caused by bacteria. Syphilis is a sexually transmitted infection (STI). First, a sores appear on the sexual organs, in the mouth or anus, or between the buttocks. It is followed by a rash on the inside of the hands, feet and on the back. The doctor can cure syphilis with injections of antibiotics.