Seksualiteti

Një aspekt qendror i ekzistencës së njeriut. Është një mënyrë normale dhe pozitive për të shprehur veten. Seksualiteti përfshin jo vetëm seksin, por edhe çështje të tjera si për shembull: kënaqësinë seksuale dhe intimitetin, anatominë dhe bërjen e fëmijëve, tabutë dhe vlerat mbi orientimin seksual.

Sexuality

A central aspect of being human. It is a normal and positive way to express yourself. Sexuality involves not only sex but also other matters like for example: sexual pleasure and intimacy, anatomy and having children, taboos and values on sexual orientation.