Orientimi seksual

Nëse një burrë ndihet i tërhequr seksualisht dhe/ose emocionalisht nga gratë, ai është heteroseksual. Nëse një grua ndihet e tërhequr seksualisht dhe/ose emocionalisht nga burrat, ajo është gjithashtu heteroseksuale. Nëse një burrë ndihet i tërhequr seksualisht dhe/ose emocionalisht nga burrat, ai është gay (homoseksual). Nëse një grua ndihet e tërhequr seksualisht dhe/ose emocionalisht nga gratë, ajo është lesbiske ose homoseksuale. Disa njerëz ndihen të tërhequr seksualisht dhe/ose emocionalisht nga gra dhe nga burra dhe janë atëherë biseksualë.

Sexual orientation

When a man feels sexually and / or emotionally attracted to women, he is heterosexual. When a woman feels sexually and / or emotionally attracted to men, she is also heterosexual. When a man is sexually and / or emotionally attracted to men, he is gay (homosexual). If a woman feels sexually and / or emotionally attracted to women, she is lesbian or homosexual. Some people feel sexually and / or emotionally attracted to women and men, and are thus bisexual.