Seksi i sigurt

Seksi, gjatë të cilit partnerët mbrohen ndaj IST-ve dhe HIV

Safe sex

Sex during which partners protect themselves against STIs and HIV.