Respekti

Ndjenja e vlerësimit për një person. Nëse një person respekton një person tjetër, për këtë person janë të rëndësishme ndjenjat dhe mendimet e personit tjetër.

Respect

Feeling appreciation for a person. If you respect another person, his/her feelings and opinions are important to you