Puberteti

Periudha gjatë së cilës trupi i një fëmije ndryshon. Fëmijët bëhen pjellorë gjatë pubertetit. Puberteti zakonisht fillon kur fëmijët janë 10 deri në 14 vjeç.

Puberty

Period during which a child's body changes. Children become fertile during puberty. Puberty usually starts when children are between 10 and 14 years old.