Prostitucioni

Seksi në shkëmbim të parave ose përfitimeve të tjera. Gra, burra dhe njerëz trans mund të punojnë si prostituta. Në shumicën e vendeve evropiane, prostitucioni nuk është i ndaluar me ligj. Por në shumicën e rasteve, ka ligje të veçanta që rregullojnë detyrat dhe të drejtat për prostituta dhe ushtrues të ndërmarrjeve të prostitucionit. Përveç kësaj ekzistojnë shpesh ligje posaçërisht për të mbrojtur fëmijët dhe të rinjtë nga rreziqet e prostitucionit.

Prostitution

Sex in exchange for money or other benefits. Women, men and trans people can work as prostitutes. In most European countries, prostitution is not prohibited by law. For the most part, however, there are special laws that regulate duties and rights for prostitutes and prostitution operators. In addition, there are often laws specifically designed to protect children and adolescents from the dangers of prostitution.