Shtrëngimi

Detyrimi me forcë i dikujt që të bëjë ose t'i nënshtrohet diçkaje, për shembull nëpërmjet dhunës ose kërcënimeve, ose për arsye se keni shumë ndikim ose fuqi mbi të, si p.sh., fuqia që mund të ketë një i rritur mbi një fëmijë.

Coercion

Forcing someone to do or undergo something, for example by violence or threats or because you have a lot of influence or power over them, such as the power an adult may have over a child.