Prezervativi për gruan

Prezervativi për gruan është një mjet kontracepsioni. Prezervativi për gruan është një këllëf lënde artificiale me një fund të mbyllur dhe një fund të hapur. Ai mbledh spermën. Prezervativi për gruan ju mbron po ashtu nga HIV dhe infeksionet seksualisht të transmetueshme (IST-të) të tjera. Gjatë çdo marrëdhënieje seksuale duhet të përdorej një prezervativi i ri për gruan.

Female Condom

The female condom is a contraceptive method. The female condom is a plastic sheath with a closed and an open end and a flexible ring at both ends. It collects the semen. The female condom also protects you from HIV and other sexually transmitted infections (STIs). Each time you have sexual intercourse, a new female condom should be used.