Shtatzënia

Koha, që prej ditës së parë të menstrucioneve të fundit mujore, deri në lindjen e femijës. Shtatzënia zgjat afërsisht 40 javë ose 288 ditë.

Pregnancy

The time from the first day of the most recent menstrual period until the birth of the child. A pregnancy lasts approximately 40 weeks or 288 days.