Pornografia

Fotografi dhe video të njerëzve duke kryer marrëdhënie seksuale ose duke kryer veprime të tjera seksuale. Pornografia bëhet për të eksituar seksualisht njerëzit.

Pornography

Photos and videos of people having sexual intercourse or performing other sexual acts. Pornography is made to arouse people sexually.