Pilula kontraceptive e urgjencës

Pilulë që merr një grua pas marrëdhënies seksuale, kur nuk ka përdorur kontracepsion dhe nuk dëshiron të mbetet shtatzënë. Quhet edhe pilula e "ditës së nesërme". Pilula zvogëlon rrezikun e mbetjes shtatzënë, por nuk është 100% e sigurt. Gruaja duhet ta marrë pilulën kontraceptive të urgjencës sa më shpejt të jetë e mundur pas seksit, të shumtën 3 ditë më vonë. Pilula kontraceptive e urgjencës nuk është një metodë kontracepsioni.

Emergency contraceptive pill

Pill taken by a woman after sexual intercourse when she did not use contraception and does not want to get pregnant. Also called "morning-after" pill. The pill reduces the risk of getting pregnant but is not 100% reliable. The woman needs to take the emergency contraceptive pill as soon as possible after sex, at most 3 days later. The emergency contraceptive pill is not a method of contraception.