Paraziti

Kafshë shumë e vockël që jeton në trupin e njeriut, ushqehet në të dhe ndikon në të. Parazitët mund të transmetojnë infeksione, për shembull trikomoniazën dhe zgjeben.

Parasite

Very tiny animal that lives in a person's body, feeds on it and affects it. Parasites can pass on infections, for example trichomoniasis and scabies.