Detyrim i mbajtjes sekret

E drejta për t'i dhënë informacione një personi, i cili nuk e transmeton këtë informacion tek një person tjetër. Një mjeke/një mjek duhet të respektoj detyrimin e mbajtjes sekret.

Privacy

Right to give information to someone without this person passing on this information to someone else. A doctor has the duty of keeping confidentiality.