Sjellja seksualisht abuzive

Sjellje seksuale e pashëndetshme. Sjellja e shëndetshme seksuale përputhet me këto kushte: të dy partnerët e miratojnë dhe nuk shtrëngohen (detyrohen), janë të barabartë, seksi është i përshtatshëm sipas rrethanave (për shembull, ndodh në një vend të përshtatshëm) dhe moshës së partnerëve, dhe i krijon një ndjenjë të mirë të dy personave. Në rastin e sjelljes seksualisht abuzive, njëri prej këtyre kushteve nuk përmbushet.

Sexually abusive behaviour

Sexual behaviour that is not healthy. Healthy sexual behaviour complies with the following conditions: both partners give consent to it and are not coerced (forced), they are equal, sex is suited to the circumstances (for example, it happens in an appropriate place) and the age of the partners, and gives both people a good feeling. In the case of sexually abusive behaviour, one of these conditions is not met.