Organi seksual

Organet që përdoren së pari për të bërë foshnje. Organet seksuale janë gjithashtu të rëndësishme për të provuar kënaqësi seksuale. Burrat dhe gratë kanë organe seksuale të dukshme dhe të padukshme (të brendshme). Organet seksuale të dukshme (të jashtme) janë, për shembull, penisi i një burri dhe buzët gjinore të një gruaje, dhe organet seksuale të padukshme (të brendshme) janë, për shembull, prostata e një burri dhe mitra e një gruaje.

Sexual organ

Organs that are primarily used for making babies. Sexual organs are also important in experiencing sexual pleasure. Men and women have visible and invisible (internal) sexual organs. Visible (external) sexual organs are for example a man's penis and a woman's labia, and invisible (internal) sexual organs are for example a man's prostate and a woman's uterus.