Mostra me tampon

Një mostër e marrë nga mjeku me anë të një shufër të vogël pambuku ose një furçe të vogël për të zbuluar IST-të ose infeksionet bakteriale. Mostra me tampon dërgohet në laborator për analiza.

Swab

A sample taken by the doctor with a small cotton swab or a small brush to detect STIs or bacterial infections. The swab is sent to a lab for analysis.