Mjeku

Dikush që është trajnuar për kurimin e njerëzve të sëmurë. Mjekët mund të japin receta për ilaçe. Mjeku mund të jetë burrë ose grua. Mund të bisedoni me një mjek rreth seksualitetit, kontracepsionit dhe shtatzënisë. Mjeku nuk lejohet t’u thotë të tjerëve ato që i keni thënë ju. Ai është informacion i fshehtë (sekret).

Doctor

Someone who is trained to cure sick people. Doctors can prescribe medicines. A doctor may be a man or a woman. You can talk with a doctor about sexuality, contraception and pregnancy. A doctor is not allowed to tell others what you told him or her. That is confidential (secret) information.