Gjaku

Lëng i kuq që ka funksione të rëndësishme në trup, për shembull: bartjen e oksigjenit nëpër të gjithë trupin dhe transportimin e antitrupave në pjesët e infektuara të trupit. Infeksionet mund të transmetohen nëpërmjet gjakut.

Blood

Red fluid that has important functions in the body, for example: carrying oxygen all round the body and transporting antibodies to infected body parts. Infections can be passed on through blood.