HIV

Një virus (virusi i pamjaftueshmërisë imunitare njerëzore) që ndikon në sistemin imunitar natyror. Kur dikush me HIV nuk merr ilaçe, infeksioni rëndohet dhe mund të zhvillohet në SIDA. HIV nuk mund të kurohet, por ilaçet për virusin HIV mund ta mbajnë këtë virus nën kontroll. HIV është një infeksion seksualisht i transmetueshëm (IST). Një prezervativ mbron nga infeksioni me HIV.

HIV

A virus (human immunodeficiency virus) that affects the natural immune system. When someone with HIV does not take medicines, the infection becomes worse and can develop into AIDS. HIV cannot be cured, but HIV medicines can keep the virus under control. HIV is a sexually transmitted infection (STI). A condom protects against infection with HIV.