Kandida

Infeksionvaginë i shkaktuar nga një kërpudhë. Ekuilibri i aciditetit që mbron vaginën nga kërpudha prishet. Kandida shkakton një rrjedhje të bardhë vaginale, kruajtje dhe skuqje. Kandida mund të kurohet me ilaçe, një krem ose një pesar vaginal (një lloj tablete që shkrihet në vaginë). Kandida nuk është një infeksion seksualisht i transmetueshëm (IST).

Candida

Infection in the vagina, caused by a fungus. The acidity balance that protects the vagina against the fungus is disturbed. Candida causes a white vaginal discharge, itching and redness. Candida can be cured with medicines, a cream or a vaginal pessary (a kind of tablet which dissolves in the vagina). Candida is not a sexually transmitted infection (STI).